เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา เครื่องวัดก๊าซ แก๊ส
ReadyPlanet.com
เครื่องวัดก๊าซ แก๊ส

 เครื่องวัดก๊าซ (Gas Detector) เป็นอุปกรณ์ซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจจับก๊าซในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดอัคคีภัย และป้องกันสุขภาพและร่างกายของมนุษย์เป็นสำคัญ เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับตรวจสอบและเฝ้าระวังก๊าซที่อาจรั่ว (Gas Leaks)ออกมาจากระบบโดยมิได้ตั้งใจ ซึ่งเราควรที่จะควบคุมขบวนการทำงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางที่ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยได้อบรมหรือ ฝ่าย จป ได้ควบคุมดูแล  เครื่องวัดก๊าซ(Gas Detector) ที่ดีนั้น ควรจะสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนที่อย่างน้อย 90 Decibel หน่วยเดซิเบล และแจ้งเตือนด้วยแสงและการสั่น (เครื่องวัดก๊าซแบบติดตัวบุคคล) เพื่อบอกปัญหาที่ได้พบเจอให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้พื้นที่นั้นๆ เมื่อพบปัญหาการรั่วของก๊าซ (Gas Leaks)

 

เครื่องวัดก๊าซ(Gas Detector) พื้นฐานควรวัดได้อย่างน้อย 4 ค่า ดังนี้

1.วัดก๊าซติดไฟ (Combustible, or Flammable) 

 

2.ก๊าซที่เป็นพิษต่อมนุษย์ (Toxic) ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนดอกไซด์ (Carbon Monoxide, or CO) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfide, or H2S)

 

3.ตัวสุดท้ายที่สำคัญต่อมนุษย์อย่างมากนั้นก็คือ ออกซิเจน (Oxygen, O2)

 

ก๊าซทั้งสี่ตัวที่ได้แจกแจ้งให้ทราบ คือก๊าซพื้นฐาน ที่เครื่องวัดก๊าซควรจะมี

ส่วนใหญ่เครื่องวัดก๊าซจะถูกใช้ปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอัคคีภัย และปัญหาทางด้านพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้เครื่องมือวัดก๊าซก่อปัญหาในการเกิดอัคคีภัยขึ้นเองโดยมิได้ตั้งใจ เครื่องมือวัดก๊าซ(Gas Detector) ที่ดี ที่จะเข้าสู่หน้างานได้นั้น จึงต้องหรือควรผ่านการรับรอง และการทดสอบให้ได้มาตรฐานทางด้านป้องกันการระเบิด หรือการป้องกันไม่ให้เครื่องวัดก๊าซสร้างปัญหาทางด้านอัคคีภัยขึ้นเสียเอง โดยเครื่องมือวัดก๊าซ(Gas Detector) ต้องอยู่ภายใต้การทดสอบ การป้องกันการระเบิดซึ่งควรได้รับ มาตรฐานทางด้านยุโรป และอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น หรือเป็นสากล เป็นสำคัญ

 

สิ่งสุดท้ายที่ทางเจ้าหน้าที่ควรจะทราบและเป็นประเด็นที่สำคัญต่อตัวเจ้าหน้าที่เอง คือ เรื่องการสอบเทียบ(Calibration)เครื่องมือวัดก๊าซควรจะได้มาตรฐาน และสามารถทวนสอบย้อนกลับได้ และระยะเวลาในการสอบเทียบที่เหมาะสมต่อการทำงานของตัวเจ้าหน้าที่ ยิ่งเราสอบเทียบเครื่องมือวัดก๊าซ(Gas Detector) ถี่เท่าไร ความมั่นใจ และความพร้อมก็จะมากเท่านั้น เพราะคงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตมนุษย์ เพียงเพราะเราละเลยต่อความปลอดภัยต่อตัวเอง และเพื่อนร่วมงาน

 

บทความนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตะหนักถึงคุณค่าของเจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ได้ลงแรงลงใจไปกับการทำงาน ขอให้รลึกถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ถ้าทางเจ้าหน้าที่มีขอติชม หรือต้องการซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ตามข้อมูลในเว๊บไซด์นะครับ ขอบคุณที่เยี่ยมชมครับ
Gas Articles

Oxygen ออกซิเจน article
Carbon Monoxide ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ article
การแปลงหน่วย ระดับ ppm ppb ppt
H2S article
Lower Explosive Limit การป้องกันการติดไฟ และการระเบิด article
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) หรือ SO2
Modified Atmosphere Packaging(MAP) การบรรจุแบบปรับบรรยากาศ article
Modified Atmosphere Packaging (MAP) การบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ ภาค 2 article
การวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ Water Vapor Transmission Rate article
การวัดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน Oxygen Transmission Rate (OTR) article
พิษภัย VOCs article
Biogas ก๊าซชีวภาพ article
หลักการ NIR สำหรับเครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง article
เอทิลีน คือ
ก๊าซไข่เน่า
การวัดอัตราการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Transmission Rate (CO2TR)
ก๊าซมีเทน
ฟอสฟีน คืออะไร
pm 2.5 คืออะไร
ชนิดของความดัน
ความดัน
ตารางความดัน