เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา ก๊าซมีเทน
ReadyPlanet.com
ก๊าซมีเทน

ก๊าซมีเทน

ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซไม่มีสีไม่มีกลิ่นและมีความไวไฟสูง และค่อนข้างเบากว่าอากาศดังนั้นจึงทำให้มันมักจะลอยสะสมอยู่ด้านบน หรือสะสมบริเวณด้านบน ซึ่งอาจทำเกิดอัคคีภัยได้อย่างง่ายดาย และเป็นส่วนประกอบหลักในก๊าซธรรมชาติซึ่งใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนและให้พลังงานความร้อนกับคนทั่วโลก ตลอดจนก๊าซมีเทนคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่มนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อน ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกอันดับสองรองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ก๊าซมีเทนมีพันธะทางโมเลกุล มี 4 ขาของไฮโดรเจน จับกับพันธะ คาร์บอน 1 อะตอม เราจึงได้ CH4 เป็นสูตรเคมีง่ายๆ ที่อาจจะไม่ง่ายเหมือนชื่อ เพราะความอันตราย และการใช้งานที่ต้องการ ความระมัดระวังอย่างสูง ตามราชกิจจานุเบกษา หน้า 12 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ ในหัวข้อ 2 มีก๊าซ ไอ หรือละองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive Limit) ห้ามเกินร้อยละ 10 ของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งถ้าแปลงค่าเป็นหน่วย เปอร์เซ็นต์ จะเท่ากับ 0.5% volume เท่านั้น แปลว่ากฎหมายกำหนดค่าไว้ที่ต่ำมาก แต่ป้องกันสูงมาก เพื่อป้องกันอัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น

ก๊าซมีเทนในธรรมชาติ มีความสำคัญสำหรับการผลิตไฟฟ้าอย่างมาก โดยการเผาตัวมันให้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องกำเนิดพลังงานต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ก๊าซมีเทนจะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าสำหรับความร้อนในแต่ละหน่วย ที่ 891 kJ / mol ความร้อนจากการเผาไหม้ของมีเทนนั้นต่ำกว่าไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามมันผลิตความร้อนต่อมวล (55.7 kJ / g) มากกว่าโมเลกุลอินทรีย์อื่น ๆ เนื่องจากมีปริมาณไฮโดรเจนค่อนข้างมากซึ่งคิดเป็น 55% ของความร้อนจากการเผาไหม้ แต่มีสัดส่วนเพียง 25% ของมวลโมเลกุล ของมีเทน ในหลายๆเมืองก๊าซมีเทนจะถูกส่งเข้าไปในบ้านแหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มความร้อนและปรุงอาหารในครัวเรือนและชุมชน ในบริบทนี้จึงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งมีปริมาณพลังงาน 39 เมกะจูลต่อลูกบาศก์เมตรหรือ 1,000 บีทียูต่อหนึ่งลูกบาศก์ฟุตมาตรฐาน ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จะมีก๊าซมีเทนส่วนใหญ่ (CH4) ที่ถูกเปลี่ยนเป็นรูปของเหลวเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บหรือขนส่งต่อไป

ก๊าซมีเทนมีสถานะเบากว่าอากาศและมีแรงโน้มถ่วงเฉพาะ 0.554 ละลายได้ในน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มันจะเผาไหม้ในอากาศอย่างรวดเร็วกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ เปลวไฟซีดจาง ๆ และร้อนมาก จุดเดือดของก๊าซมีเทนคือ 162 ° C (−259.6 ° F) และจุดหลอมเหลวคือ 182.5 ° C (−296.5 ° F) ก๊าซมีเทนโดยทั่วไปจะมีความเสถียรมาก แต่การผสมก๊าซมีเทนและอากาศโดยมีก๊าซมีเทนอยู่ระหว่าง 5 ถึง 14 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรจะสามารถทำให้มันเกิดการระเบิดได้ การระเบิดของสวนผสมดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายๆ กรณีทั่วโลก ดังนั้นเราควรคำนึงทุกครั้งในการใช้ ก๊าซมีเทนกันนะครับ

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรรู้เกี่ยวกับก๊าซมีเทนในกรณีฉุกเฉิน

เมื่อเรารู้ว่ามันปราศจากกลิ่นและสี (ในกรณีก๊าซ LPG มีการเติมกลิ่นนะครับ) เราควรจะจัดเก็บมันในที่มีอากาศถ่ายเท ปราศจากความร้อนสูง หรือหลีกเลี่ยง ออกซิเจน Oxygen ในกฎสามเหลี่ยมการเกิดไฟ ที่ได้เคยกล่าวไว้ในบทความก่อนหน้า ก๊าซมีเทนสามารถสะสมตัวเองในที่สูงดังนั้นต้องระวังพื้นที่ปิดด้านบนเมื่อต้องการจัดเก็บควรมีช่องระบายให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงความเข้มข้นสูงๆ จากก๊าซมีเทน เพราะอาจทำให้เราได้รับปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการหายใจ เพราะก๊าซมีเทนจะเข้าไปแทนที่ตัวออกซิเจน Oxygen ที่เราต้องการได้

ในกรณีที่มีการผิดพลาดและมีจำนวนก๊าซมีเทนจำนวนมาก

ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไฟไหม้ เช่นจำกัดแหล่งกำเนิดประกายไฟ

ในกรณีที่ขาดออกซิเจน

ใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของคุณเองก่อนที่จะพยายามช่วยชีวิตผู้อื่น (เช่นสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม) เคลื่อนย้ายผู้ได้รับสารไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักในท่าที่สบายสำหรับการหายใจ หากหายใจลำบากบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมควรดูแลและเตรียมถังก๊าซออกซิเจนในกรณีฉุกเฉิน หากหัวใจหยุดทำงานบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมควรเริ่มการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) หรือการช็อกไฟฟ้าจากภายนอก (AED) โดยอัตโนมัติ โทรถึงศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน และดำเนินการส่งไปยังโรงพยาบาลต่อไป
Gas Articles

Oxygen ออกซิเจน article
Carbon Monoxide ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ article
การแปลงหน่วย ระดับ ppm ppb ppt
H2S article
Lower Explosive Limit การป้องกันการติดไฟ และการระเบิด article
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) หรือ SO2
Modified Atmosphere Packaging(MAP) การบรรจุแบบปรับบรรยากาศ article
Modified Atmosphere Packaging (MAP) การบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ ภาค 2 article
การวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ Water Vapor Transmission Rate article
การวัดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน Oxygen Transmission Rate (OTR) article
พิษภัย VOCs article
Biogas ก๊าซชีวภาพ article
หลักการ NIR สำหรับเครื่องวัดความชื้นแบบต่อเนื่อง article
เอทิลีน คือ
ก๊าซไข่เน่า
เครื่องวัดก๊าซ แก๊ส
การวัดอัตราการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Transmission Rate (CO2TR)
ฟอสฟีน คืออะไร
pm 2.5 คืออะไร
ชนิดของความดัน
ความดัน
ตารางความดัน