Gas Articles


แก๊สและสมบัติของแก๊ส

แก๊สและสมบัติของแก๊ส

เป็นหนึ่งในสถานะพื้นฐานทั้งสี่ของสสาร (ที่เหลือ คือ ของแข็ง ของเหลวและพลาสมา) แก๊สบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยอะตอมเดี่ยว เช่น แก๊สมีตระกูล ส่วนแก๊สที่เป็นธาตุเคมี จะอยู่ในรูปหลายอะตอม แต่เป็นชนิดเดียวกัน เช่น ออกซิเจน หรือเป็นโมเลกุลสารประกอบที่อยู่ในรูปหลายอะตอมและต่างชนิดกัน เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สผสม เป็นแก๊สที่เกิดจากแก๊สบริสุทธิ์หลายชนิดรวมกัน เช่น อากาศ สิ่งที่แตกต่างระหว่างแก๊สที่ในอุณหภูมิห้องเป็นของเหลวกับแก๊สที่ในอุณหภูมิห้องเป็นของแข็ง

สอบเทียบ ISO17025ISO17025 สอบเทียบเครื่องวัดแก๊ส

 การสอบเทียบเครื่องวัดแก๊สหรือก๊าซ มาตรฐาน ISO 17025

              การสอบเทียบเครื่องวัดแก๊สหรือก๊าซตามมาตรฐานสากลหรือที่เรารู้จักกันในนาม ISO 17025 เป็นข้อกำหนดซึ่งกล่าวถึงความสามารถของห้องปฏิบัติการในการดำเนินการในการสอบเทียบ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพ และข้อกำหนดด้านวิชาการ ซึ่งผลการสอบเทียบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการจะมีความน่าเชื่อถือ และถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งสามารถยืนยันและยอมรับในความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการหรือองค์การที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ห้องปฏิบัติการทดสอบและหรือสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025(ISO/IEC 17025) ถือว่าการดำเนินการด้านระบบ คุณภาพในกิจกรรมการทดสอบ/สอบเทียบเป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000

ข้อกำหนดเรื่องการสอบเทียบในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015ข้อกำหนดเรื่องการสอบเทียบในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

 ข้อกำหนดเรื่องการสอบเทียบในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015, มาตรฐาน ISO 14001:2015 และ มาตรฐาน ISO 45001:2018

        มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐาน ISO 14001:2015 และมาตรฐาน ISO 45001:2018 ทั้งสามระบบคุณภาพได้กล่าวถึงเรื่องของการควบคุมอุปกรณ์วัด และเฝ้าตรวจหรือการสอบเทียบ มาตรฐาน ISO 9001:2015 ข้อกำหนด 7.1.5 Monitoring and Measuring Resources นั้นได้กล่าวถึงการ ควบคุมเครื่องมือสำหรับเฝ้าติดตามและตรวจวัดไว้ดังนี้ องค์การต้องกำหนดการวัดและการเฝ้าตรวจ และอุปกรณ์การวัดและเฝ้าตรวจที่จำเป็นในการแสดง หลักฐานว่าผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด องค์การต้องจัดทำกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่า การวัดและเฝ้าตรวจสามารถดำเนินการได้และดำเนิน การในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการวัดและ การเฝ้าตรวจ อุปกรณ์การวัดจะต้อง

สังเกตและบันทึกหลักฐานเพื่อยืนยันว่าข้อกำหนดในการตรวจสอบย้อนกลับของการวัดเป็นข้อใด เครื่องมือที่ใช้ในการวัดนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมต่อไปนี้:

O3 พิษภัยของแก๊สโอโซนO3 พิษภัยของแก๊สโอโซน

O3 พิษภัยของแก๊สโอโซน

โอโซน คือสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยออกซิเจน 3 อะตอมใน 1 โมเลกุล โดยทั่วไปโอโซนอยู่ในสถานะก๊าซมีอยู่มากในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ สูงเหนือพื้นดินโลก 20 กม. หรือประมาณ 10-50 กิโลเมตรจากพื้นดิน เกิดมาจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงในอากาศ ไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์ หรือสายฟ้า โดยจะพบโอโซนประมาณ 3 โมเลกุลในทุก ๆ 10 โมเลกุลของชั้นบรรยากาศ

NOxNOx พิษภัยarticle

ไนโตรเจนออกไซด์ (อังกฤษ: Nitrogen Oxide (NOx) 

เป็นการก่อตัวของก๊าซ (ส่วนใหญ่เป็น NO และ NO2) เกิดจากปฏิกิริยาดูดความร้อนในระหว่างกระบวนการเผาไหม้ระหว่าง Oxygen, O2 (คิดเป็น 20.9% ของอากาศ) และไนโตรเจน, N2 (คิดเป็น 78% ของอากาศ)

ไนโตรเจนออกไซด์มีความเป็นพิษและเป็นกรดสูงและถือว่าเป็นสารมลพิษทางอากาศโดย US EPA และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

[Go to top]