Gas Articles


LELLower Explosive Limit การป้องกันการติดไฟ และการระเบิดarticle

 จากบทความที่ผ่านมาทางบริษัทได้กล่าวถึงก๊าซหลายๆ ชนิด รวมถึงก๊าซออกซิเจนซึ่งมีความสำคัญในการหายใจของมนุษย์ แต่มีอีกหน้าที่หนึ่งของออกซิเจนที่ยังต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย คือ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการทำให้ติดไฟ  หรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างว่า องค์ประกอบ 3 อย่างที่ทำให้เกิดการจุดติดไฟ  ซึ่งจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. มีสารไวไฟในปริมาณเพียงพอที่จะจุดติดไฟได้ (Flammable Material in Ignitable Quantities)

2. มีออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอให้เกิดการเผาไหม้

3. มีแหล่งจุดติดไฟ (Ignition Source) ทําให้เกิดพลังงานความร้อนที่มากพอกับส่วนผสมของเชื้อเพลิงและอากาศ ซึ่งการจุดติดไฟนี้สามารถเกิดได้จากสาเหตุต่างๆ เช่น เปลวไฟ,การสปาร์คของอุปกรณ์ไฟฟ้าความร้อนสูงสะสมและการถ่ายเทประจุจากไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) หรือ SO2

 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) หรือ SO2

คือ ก๊าซที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและค่อนข้างจะมีกลิ่นเหม็นแสบจมูก มักทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ และละลายน้ำได้ดี จนได้สารประกอบที่เป็นอันตราย และสารที่มักทำให้เกิดขึ้นเมื่อทำปฏิกิริยาคือ กรดซัลฟูริก ซึ่งมีความสามารถในการกัดกร่อนค่อนข้างรุนแรง และเมื่อสัมผัสมักทำให้เกิดการแสบร้อนและบาดเจ็บตามมาได้ หรือการสูดดมก็จะทำให้เกิดก๊าซพิษชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดการเจ็บป่วยตามมา

แหล่งที่มาของ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) หรือ SO2 ในบริเวณทั่วไปในบรรยากาศ มักพบเจอได้ประมาณ 0.02 to 0.1 ppm แต่ถ้าพบเจอสูงๆ ประมาณร้อยละ 99% มาจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมาจากกิจกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น จากการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้ถ่านหิน หรือน้ำมัน เป็นต้น กิจกรรมนี้จะทำ

Modified Atmosphere Packaging(MAP) การบรรจุแบบปรับบรรยากาศarticle

การบรรจุแบบปรับบรรยากาศ หรือ การปรับสภาวะด้านในของบรรจุภัณฑ์
เป็นการเพิ่มและลดสัดส่วนของก๊าซที่เราต้องการที่จะควบคุมด้านในผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการ โดยอาศัยก๊าซต่างๆ เช่น ออกซิเจน
Oxygen คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide และไนโตรเจน Nitrogenในความเข้มข้นที่แตกต่างไปจากบรรยากาศปกติในการบรรจุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอการเสื่อมเสียและรักษาความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการขนส่ง เก็บรักษาและจัดจำหน่าย

การปรับบรรยากาศบรรจุภัณฑ์ 2Modified Atmosphere Packaging (MAP) การบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ ภาค 2article

เราจะกล่าวถึงก๊าซ  Gas ที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดในปัจจุบันนั้นก็คือ ก๊าซไนโตรเจน Nitrogen และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  Carbon Dioxide ซึ่งโดยทั่วไปก๊าซทั้งสองชนิดนี้ มักจะถูกพ่นเข้าไปแทนที่อากาศ Air ภายในภาชนะบรรจุภัณฑ์ เพื่อทำการไล่ก๊าซออกซิเจน Oxygen ออกไปให้ได้มากที่สุด และนำก๊าซทั้งสองชนิดที่กล่าวถึงข้างต้น มาแทนที่ก๊าซออกซิเจน Oxygen ในบรรจุภัณฑ์ Packaging ด้านใน โดยกระบวนการนี้เป็นการลดปฏิกิริยาที่ออกซิเจน Oxygen จะทำปฏิกิริยากับอาหารด้านใน หรือเราเรียกปฏิกิริยานี้ว่า ออกซิเดชั่น Oxidation Reaction ซึ่งมันจะมีผลกระทบมากกับอาหารที่มีไขมัน เป็นส่วนประกอบอยู่ เช่น มันฝรั่ง

การวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ Water Vapor Transmission Ratearticle

การวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ Water Vapor Transmission Rate

ตามที่เราทราบกันดีว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดี ต้องขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์ที่ดีด้วย ดังนั้นบทความนี้ จึงต้องการที่จะบอกกกล่าวถึงวิธีการ และหลักการพื้นฐานในการป้องกัน หรือควบคุมความสามารถในการซึมผ่านของไอน้ำผ่านบรรจุภัณฑ์ที่จะมีผลกระทบต่ออายุของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น อาหาร ยารักษาโรค เครื่องดื่ม หรือแม้กระทั่งสารเคมีบางชนิด ซึ่งจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์ทางด้านอายุของผลิตภัณฑ์ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และคุณสมบัติที่เปลี่ยนไป

 

[Go to top]