ReadyPlanet.com
dot
Find out products (ค้นหาสินค้า)

dot
dot
Products for Gas Measurements
dot
dot
Packaging Testers
dot
dot
Online Gas Analyzers
dot
dot
Flow Rate Measurements
dot
dot
Water Level Meters
dot
dot
Gas Sensors
dot
dot
Analyzers on Processing
dot
dot
Colour Analyzers
dot
dot
Flam Detectors
dot
dot
Sould Level/Light Meter
dot
dot
Standard Calibrate Gas
dot
dot
Products for Gas Mixers
dot
dot
Gas Detector Installations
dot
Gas Articles


การแปลงหน่วย ppmการแปลงหน่วย ระดับ ppm ppb ppt

การแปลงหน่วย ระดับ % volume ถึง ระดับ ppm, ppb, ppt และระดับหน่วย SI 

 

การแปลงหน่วยมีความสำคัญมากทางด้านการวัด ซึ่งต้องการที่จะรู้ส่วนผสมของเนื้อสารนั้นๆ ในที่นี้จะขอเน้นไปทางก๊าซ หรือ แก๊ส เป็นหลัก

 

ถ้าท่านมีข้อสงสัย อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อทีมงานของเราได้อีกทางหนึ่งนะครับ

ฺBiogasBiogas ก๊าซชีวภาพarticle

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ (Introduction to Biogas)

ก๊าซชีวภาพ เป็นก๊าซที่เกิดจากการนำของเสีย หรือของที่ถูกทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือน (Waste Water Treatment plant, Food Processing Company and Farm, and School, House) มาทำให้เกิดกระบวนหมัก เพื่อให้ได้ก๊าซที่มีพลังงานเพียงพอที่จะทำให้เกิดเป็นพลังงาน โดยอาศัยการเจริญเติบโตของแบคทีเรียมาทำให้เกิดปฏิกิริยาทางกระบวนการย่อยสลาย และทำให้เกิดก๊าซ

กล่าวคือเป็นกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยใช้แบคทีเรีย และปรับเปลี่ยนสภาวะโดยปราศจากออกซิเจน (Oxygen) โดยจะใช้แบคทีเรียในการสร้างมีเทน เราเรียกกลุ่มนี้ว่า (Methanogens bacteria) และ พวกที่ไม่สร้างมีเทน (Non-Methanogens bacteria) โดยกลุ่มแรกจะมีหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ ทำให้เกิดก๊าซมีเทน (CH4) โดยก่อนที่เราจะได้ก๊าซมีเทน เราจะต้องผ่านขั้นตอนและขบวนการบำบัดในหลายขั้นตอน ก่อนที่จะนำก๊าซมีเทนมาใช้นะครับ เนื่องจากในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์นั้น จะมีก๊าซหลายชนิด และกากจากขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ รวมทั้งความชื้นอีกด้วย

LELLower Explosive Limit การป้องกันการติดไฟ และการระเบิดarticle

 จากบทความที่ผ่านมาทางบริษัทได้กล่าวถึงก๊าซหลายๆ ชนิด รวมถึงก๊าซออกซิเจนซึ่งมีความสำคัญในการหายใจของมนุษย์ แต่มีอีกหน้าที่หนึ่งของออกซิเจนที่ยังต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย คือ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการทำให้ติดไฟ  หรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างว่า องค์ประกอบ 3 อย่างที่ทำให้เกิดการจุดติดไฟ  ซึ่งจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. มีสารไวไฟในปริมาณเพียงพอที่จะจุดติดไฟได้ (Flammable Material in Ignitable Quantities)

2. มีออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอให้เกิดการเผาไหม้

3. มีแหล่งจุดติดไฟ (Ignition Source) ทําให้เกิดพลังงานความร้อนที่มากพอกับส่วนผสมของ

พิษภัย VOCsarticle

VOCs หรือ Volatile Organic Compounds คือ สารประกอบอินทรีย์ ที่มีส่วนผสมของคาร์บอน Carbon และไฮโดรเจนHydrogen เป็นองค์ประกอบหลัก ตามความหมายองค์การอนามัยโลก (The World Health Organization) มีอยู่ในอุปกรณ์หลากหลาย และมักพบมากในรูปแบบก๊าซ gas หรือการระเหยสาร VOCs หรือ Volatile Organic Compounds ที่เรามักพบบ่อยมากในชีวิตประจำวัน ได้แก่ Acetone, Benzene, Ethylene glycol, Formaldehyde, Methylene chloride, Perchloroethylene, Toluene, Xylene, 1,3-butadiene แหล่งที่เราสามารถพบ VOCs หรือ Volatile Organic Compounds ได้ง่ายและใกล้ตัว ได้แก่ พรม กาว งานไม้ที่ถูกทำขึ้นรูปให้เหมือนไม้จากธรรมชาติ สีทาบ้าน

Oxygen ออกซิเจนarticle

จากที่เราได้ทราบกันดีว่าออกซิเจน Oxygen เป็นส่วนสำคัญในการดำรงษ์ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ และมีส่วนประกอบในอากาศ Air มากเป็นอันดับสองรองจากไนโตรเจน Nitrogen ซึ่งออกซิเจน Oxygen จะมีระดับความเข้มข้มในอากาศที่ 20.9% และไนโตรเจน nitrogen ที่ 78% คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของออกซิเจน Oxygen ในสถานะปกติออกซิเจน Oxygen เป็นก๊าซ Gas ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่มีรส หนักกว่าอากาศเล็กน้อยและละลายน้ำได้เล็กน้อย ความหนาแน่นของออกซิเจน คือ 1.43 g/litter ความหนาแน่นของอากาศ  Air คือ 1.29 g/litter เมื่อลดอุณหภูมิให้ต่ำลง ออกซิเจน Oxygen จะกลายเป็นของเหลว สีฟ้าอ่อน ที่ -182.5 องศาเซลเซียล และถ้าลดอุณหภูมิลงอีก จะกลายเป็นของแข็ง สีฟ้าอ่อน มีจุดเยือกแข็งที่ -218.4 องศาเซลเซียล

ก่อนหน้า123ถัดไป
[Go to top]