เครื่องวัดแก๊ส, ก๊าซ, ออกซิเจน, O2, CO, CO2, Gas Detector, Methane, Multigas, Detector, Oxygen, ราคา Gas Articles
ReadyPlanet.com
Gas Articles


ชนิดของความดันชนิดของความดัน

 ชนิดของความดัน (pressure type) หรือรูปแบบของความดัน (pressure)

 

แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้

ความดันสัมบูรณ์ (Absolute Pressure)

ความดันสัมบูรณ์ (Absolute Pressure) คือการวัดความดันเทียบกับภาวะสุญญากาศ สัญลักษณ์ที่ใช้คือ “a” หรือ “abs” ซึ่งจะเขียนสัญลักษณ์นั้นไว้ต่อท้ายชื่อหน่วย เช่น barabs, Psia เป็นต้น ความดันสัมบูรณ์มีค่า เท่ากับ 101.325 kpa ที่ความดันบรรยากาศ (1 atm) ค่าความดันสัมบูรณ์จะใช้สำหรับในการคำนวณทาง Thermodynamic เป็นส่วนใหญ่ เช่นการหา Boiler Efficiency เป็นต้น

ความดันเกจ (Gauge Pressure)

 

ความดันความดัน

 ความดัน หรือ pressure สัญลักษณ์ หรือตัวย่อ p หรือ Pเป็นปริมาณตกกระทบชนิดหนึ่งในทางฟิสิกส์ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างแรงที่กระทำตั้งฉากซึ่งทำโดยของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ต่อพื้นที่ของหน้าตัดนั้นๆ (Solid Liquid Gases) ความดันเป็นปริมาณ สเกลาร์ ซึ่งเป็นปริมาณที่มีแต่ขนาดไม่มีทิศทาง

ความดัน หมายถึง แรง force หรือตัวย่อต่อ หน่วยพื้นที่ (area ตัวย่อ A)

 

ตารางความดันตารางความดัน

 ตารางความดันสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยได้หลากหลาย

 

ขึ้นอยู่กับประเทศ การใช้งาน ความเป็นมาตรฐาน

ดังนั้นผู้ที่นำไปใช้ควรเข้าใจถึงการแปลงหน่วยที่เหมาะสมและนำไปใช้

 

เราจะมีตารางไว้หลายหน่วย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้เพิ่มเติม

 

[Go to top]