Gas Articles


เซ็นเซอร์ CO2 สำหรับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (CO2 Sensors for Nuclear Power Plant Safety)

เซ็นเซอร์ CO2 สำหรับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
(CO2 Sensors for Nuclear Power Plant Safety)

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ปัจจุบัน CO2 Cooling Nuclear Reactors ใช้ในโรงงานนิวเคลียร์เพื่อรักษาการทำงานที่ปลอดภัย สารหล่อเย็นก๊าซ CO2 ใช้เพื่อควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ต่างๆ 

การวัด CO2 สำหรับเครื่องดื่มอัดลมและความปลอดภัยของโรงเบียร์ (CO2 Measurement for Drink Carbonation and Brewery Safety)

 การวัด CO2 สำหรับเครื่องดื่มอัดลมและความปลอดภัยของโรงเบียร์
(CO2 Measurement for Drink Carbonation and Brewery Safety)

คาร์บอนไดออกไซด์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอย่างไร คาร์บอนไดออกไซด์ได้กลายเป็นสารสำคัญในการผลิตเครื่องดื่มในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องดื่มอัดลม โดยทั่วไปจะใช้ CO2 ในเบียร์ โซดา และไวน์ เมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ผสมกับน้ำ จะทำให้เกิดกรดคาร์บอนิก กรดคาร์บอนิกนี้จะส่งผลต่อรสชาติของเครื่องดื่มและทำให้เกิด 'ฟองทางประสาทสัมผัสในปากของคุณ

 

การตรวจจับแก๊สรั่วด้วยเซนเซอร์ (Gas Leak Detection with Edinburgh Sensors)

การตรวจจับแก๊สรั่วด้วยเซนเซอร์ (Gas Leak Detection with Edinburgh Sensors)

เซ็นเซอร์การรั่วไหลของก๊าซเป็นอุปกรณ์สำคัญชิ้นหนึ่ง เซ็นเซอร์ก๊าซไม่เพียงแต่รับประกันความปลอดภัยของคนงานในหลายอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เซ็นเซอร์ก๊าซยังตรวจสอบระดับก๊าซเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์รักษาคุณภาพและมาตรฐานไว้สูง

การใช้น้ำแข็งแห้ง อันตรายและความปลอดภัย (Dry Ice Uses, Hazards and Safety)

การใช้น้ำแข็งแห้ง อันตรายและความปลอดภัย  (Dry Ice Uses, Hazards and Safety)

ความปลอดภัยของน้ำแข็งแห้งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บระหว่างการใช้น้ำแข็งแห้งในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากมีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ การจัดการ และการขนส่งน้ำแข็งแห้ง

 

CEMS ของกรมโรงงานCEMS ของกรมโรงงาน (CEMS Online ของกรมโรงงาน)

CEMS ของกรมโรงงาน (CEMS Online ของกรมโรงงาน)

CEMS (Continuous Emissions Monitoring System) ที่ใช้ในระบบประกอบอยู่ในหลายส่วน และการใช้งานของ CEMS ที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานและกรมควบคุมมลพิษในประเทศไทยจะมีความแตกต่างกันไปตามบทบาทและการดูแลรักษาที่แตกต่างกันของกรมที่รับผิดชอบ. ต่อไปนี้คือคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับ CEMS ของกรมโรงงานและกรมควบคุมมลพิษ: CEMS Online ของกรมโรงงาน คือระบบติดตามและวัดปริมาณของก๊าซที่ปล่อยออกมาจากโรงงานหรือสถานที่ที่มีการผลิตหรือกิจกรรมอื่น ๆ

[Go to top]